Spracovanie a vizualizácia dát v Pythone

Základy dátovej analýzy, spracovanie a vizualizácia dát v programovacom jazyku Python.
Prerekvizitou tohto kurzu sú základné zručnosti v programovacom jazyku Python. Pokiaľ ste absolvovali predošlý kurz s názvom „Základy programovacieho jazyka Python“ prípadne „Objektovo orientované programovane v Pythone“, určite spĺňate základné prepoklady pre absolvovanie tohto kurzu.
Opäť (ako v predšlých kurzoch) budeme pracovať v prostredí Jupyter Notebook, ktorý si môžete nainštalovať aj doma na svojom osobnom počítači prostredníctom GUI Anaconda Navigator.

 1. Základný balík NumPy:
  • Nainštalovanie knižnice NumPy
  • Vytvorenie NumPy polí
  • Dátové typy a operácie s NumPy poľami
  • Indexovanie a prechádzanie NumPy polí
  • Univerzálne NumPy funkcie
  • Spracovanie a filtrovanie NumPy polí
  • Zhrnutie nových znalostí
 2. Vizualizácia dát:
  • Nainštalovanie knižnice pre vizualizáciu dát
  • Úvod do vizualizácie v knižniciach Matplotlib a Seaborn
  • Vizualizácia dát na rozličných príkladoch v spomínaných knižniciach
  • Prispôsobenie(Customization) výstupov grafov podľa našej potreby
 3. Spracovanie dát:
  • Nainštalovanie a import Pandas knižnice
  • Vytváranie Pandas dataframov
  • Načítanie súborov (.txt, .xlsx, .csv)
  • Spracovanie a analýza dát zo súborov(.txt, .xlsx, .csv)
  • Operácie s dátami
  • Vytváranie grafov
  • Zhrnutie
Meno lektora: 
Miroslav Reiter
Trvanie: 
8-10 hodín (2 dni) 9:00 - 13:30
Cena: 
€0,-
Kategória: 
Registrácia (počet prihlásených):