Výskum konformačných preferencií prirodzene neusporiadaného proteínu tau

Prirodzene neusporiadaný proteín tau, ktorý zohráva úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby, nenadobúda za fyziologických podmienok stabilnú 3D štruktúru, na rozdiel od globulárnych proteínov, ale fluktuuje medzi rôznymi konformáciami. Jeho štruktúru je možné opísať ako súbor prechodných konformácií, ktoré sú rôznou mierou zastúpené - tzv. konformačný ensemble. Na jeho popis je možné využiť rôzne experimentálne metódy, ako napríklad NMR spolu s výpočtovými metódami simulácie molekulovej dynamiky (MD), na ktorú využívame HPC prostriedky. Jedným príkladom využitia je popis konformačného správania krátkeho peptidu z prolínovej oblasti tau proteínu vo voľnom stave pomocou MD simulácie, ktorý je možné porovnať s konformáciou získanou pomocou Röntgenovej kryštalografie z komplexu tau peptidu so špecifickou protilátkou.

Dátum konania: 
23. 4. 2024 o 16:00
Miesto konania: 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava. Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.
Prednášajúci: 
Ondrej Cehlár
Inštitúcia: 
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
Registrácia: